Projectบูรณะและต่อเติมกุฏิสงฆ์ (กุฏิเจ้าอาวาสหลังเดิม)ในเชิงอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมไทย วัดไกลกังวล ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย It’s happened to be a closet จะจัดงานออกแบบเพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยสนับสนุนงานบุญ(ไม่เน้นวัตถุ) membersท่ีสนใจ นำข้อมูบนี้ไปรวบรวมเงินเพื่อบูรณะสร้างกุฐิไม้ของเจ้าอาวาส(เดิม) โดยยึดหลักอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย วัดไกลกังวล หัวหิน เร่ิมก่อสร้างแล้ว ออกแบบโดยอาจารย์ศิลปากร วันที่ส่งมอบกุฐิในรูปผ้าป่าคือวันมาฆบูชา 14กุมภา14 https://www.dropbox.com/sh/qgf9mm31dwffnwg/waYVX6v63E ใครสนใจยกมือขึ้นนะจ๊ะ อยากฝากกันช่วยรวบรวมหน่อย เอกสารกำลังพิมพ์ และเสื้อยืดกำลังออกแบบ

20131013-113839.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: